Yfirlýsing um stjórnarhætti Dalsnes ehf.  Ágúst 2022

Reglur um stjórnarhætti sem félagið fylgir eða ber að fylgja samkvæmt lögum og hvar slíkar reglur eru aðgengilegar almenningi.

Stjórn og stjórnendur Dalsnes ehf. viðhafa góða stjórnarhætti svo að tryggt sé að störf stjórnar sem og starfsemi félagsins í heild uppfylli þau viðmið sem gilda um góða viðskiptahætti. Yfirlýsingin er gerð með það að markmiði að auka ábyrgð og gagnsæi gagnvart hluthafa, viðskiptavinum, starfsmönnum og samfélaginu.

Félaginu ber ekki lagalega skylda til að fylgja reglum um stjórnarhætti en hefur samt sem áður til hliðsjónar leiðbeinandi reglur um Stjórnarhætti fyrirtækja sem urðu til úr samstarfi Viðskiptaráðs Íslands, Kauphallar Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Leiðbeiningarnar má finna á www.leidbeiningar.is

Reglur og viðmið sem farið er eftir

Stjórnarhættir félagsins taka fyrst og fremst mið af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, samþykktum félagsins og ofangreindum leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Aðalfundur og hluthafafundir eru boðaðir með löglegum hætti. Þá fundi situr stjórn, endurskoðandi félagsins, fjármálastjóri og forstjóri sem einnig er eini stjórnarmaður og eini hluthafi félagsins. Almenn fundarsköp eru viðhöfð á fundinum.

Frávik frá leiðbeiningum um góða stjórnarhætti

Ekki þykir ástæða til að hafa sérstaka tilnefningarnefnd og hvorki endurskoðunarnefnd né starfskjaranefnd er starfrækt í fyrirtækinu.  

Hluthafi er aðeins einn og er jafnframt eini stjórnarmaður félagsins og þarf því ekki að hafa vernd minnihluta hluthafa í huga við ráðningu stjórnarmanns. 

Lýsing á helstu þáttum innra eftirlits og áhættustjórnun félagsins.

Stjórn og stjórnendur eru ábyrg fyrir innra eftirliti. Innra eftirlit er meðal mikilvægustu verkefnum stjórna til að tryggja að félagið nái markmiðum sínum, gæti að eignum sínum, búi til áreiðanleg reikningsskil og aðrar fjárhagsupplýsingar og tryggi það að lögum og reglum sé fylgt. Fjárhagsbókhald, fjárreiður og upplýsingatæknimál eru í umsjón hjá Innnes, stærsta dótturfélaginu. Þar er unnið eftir fjárhagsferlum og aðgreining starfa er mjög skýr.

Einnig þarf að meta sviksemisáhættu og upplýsingaöryggi. Forstjóri og fjármálastjóri félagsins sitja í stjórnum dótturfélaga og hafa þannig eftirlit með rekstri þeirra og efnahag.

Ytri endurskoðendur félagsins gera árlega úttekt á virkni innra eftirlits. Reglulega eru gerðar úttektir af ytri aðilum í upplýsingaöryggi og gæða- og öryggismálum.

Stefna félagsins um samfélagslega ábyrgð og siðferðisviðmið.

Félagið hefur sett sér stefnu um samfélagslega ábyrgð og siðferði og hægt er að nálgast nánari upplýsingar um framangreind atriði á heimasíðu félagsins.

Samsetning og starfsemi stjórnar, framkvæmdastjórnar og undirnefnda stjórnar.

Í stjórn félagsins er einn stjórnarmaður. 

Framkvæmdastjórn félagsins er skipuð einum einstaklingi, forstjóra. Fer hann með daglegan rekstur félagsins ásamt fjármálastjóra.

Tilnefninganefnd og undirnefndir.

Ekki þykir ástæða til að hafa sérstaka tilnefningarnefnd eða aðrar undirnefndir. Aðeins einn hluthafi er í félaginu og situr hann einn í stjórn félagsins.

Upplýsingar um fjölda stjórnarfunda og funda undirnefnda og mætingu.

Stjórnarfundir eru haldnir mánaðarlega að jafnaði. Stjórnarfundi situr stjórnarmaður/forstjóri félagsins og fjármálastjóri. 

Starfsreglur stjórnar.

Ekki er ástæða til að hafa sérstakar starfsreglur stjórnar.

Upplýsingar um stjórnarmenn.

Í stjórn félagsins situr Ólafur Björnsson.

Helstu þættir í árangursmati stjórnar.

Stjórn samþykkir árlega rekstrar- og fjárfestingaáætlun. Á bak við áætlanir liggja ýmis undirmarkmið. Mánaðarlega er farið yfir árangur sem hefur náðst til samanburðar við þær áætlanir og markmið sem fyrir liggja.

Upplýsingar um forstjóra félagsins og lýsing á helstu skyldum hans.

Forstjóri hefur með höndum daglegan rekstur félagsins og kemur fram fyrir hönd þess í málefnum sem varða hefðbundinn rekstur þess. Hlutverk forstjóra er skilgreint í samþykktum félagsins.

Ólafur Björnsson er forstjóri félagsins. Ólafur Björnsson stofnaði félagið 1994, er eini eigandi og eini stjórnarmaður félagsins. Ólafur hefur einnig stofnað og rekið nokkur önnur félag í fasteignarekstri, fjárfestingum og heildsölurekstri.

Upplýsingar um brot á lögum og reglum sem viðeigandi eftirlits- og eða úrskurðaraðili hefur ákvarðað.

Ekki hefur verið úrskurðar um nein brot á lögum og reglum sem viðeigandi eftirlits- og eða úrskurðaraðili hefur ákvarðað.

 

Reykjavík 15. ágúst 2022